Szelestei N. László: Rekatolizáció és barokk áhítat

PDFNyomtatásÍmél
Az utóbbi évtizedben Magyarországon is örvendetesen megszaporodtak az egyház- és lelkiségtörténettel kapcsolatos kutatások. Ehhez a témakörhöz kapcsolódva állítottam össze ezt a kötetet könyvtárosi és egyetemi oktatói munkám során e témakörben keletkezett tanulmányaimból.
A tanulmányok egy része a magyar nyelvű liturgikus és liturgián kívüli áhítati szövegek folyamatát igyekszik megragadni. A folyamat gyökerei vallási gyakorlatokban rögzültek mélyre, a népi emlékezet máig őrzi azokat, az egyházi év menetét követve újra és újra elhangzanak egyén és közösség ajkán. A magyar irodalomtörténet-írás ezt az egymásba fonódó vallásos irodalmi vonulatot a 18. századtól figyelmen kívül hagyta, mert tartalma, hagyományőrző volta miatt nem illett a leíró irodalomtörténetek fejlődéstörténeti koncepciójába. Izgalmas feladat a kitagadott, mégis máig szakadatlanul funkcionáló irodalmi áradat forrásvidékeit bejárni, létezési formáira és elterjedtségére rálelni, összefüggéseit felismerni, annak helyét kijelölni a leíró irodalomtörténetben.

Ár
2500 Ft
Leírás
ISBN 9789639662261
Kiadó: Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség (METEM)
Megjelenés: 2008
Nyelv: magyar
Terjedelem: 196 oldal
Méret: 160x240 mm
 

A folyamatosságot kitapinthatjuk jeles középkori szerzők (például Szent Bernát) magyarországi utóéletében, barokk kori irodalmi jelenlétében. Liturgikus szövegeinkben, például a közgyónásban, az állandóságot természetesnek tekinthetjük. Szűz Mária szenvedő és halott Fia fölötti siralma századokon átívelve jelenik meg különféle leágazásokban. Eddig keveset tudtunk a Jézus Szíve kultusz magyarországi elterjedésének történetéről. Lelki és irodalmi táplálékul hallgatták elődeink a prédikációkat, kísérték énekkel és imával a liturgiát. Különösen a néphez közel álló ferences szerzetesek gyakorlatában és környezetében alakult ki, sajátos, lírával telített áhítati irodalom.
A kötet második felében a reformáció utáni vallási villongásokról, katolikus megújulásról, a korszakban keletkezett, nagyrészt eddig a kutatók által figyelmen kívül hagyott forrásokról van szó. 1578-ból való az a napló, amelyet a jezsuiták bécsi iskolájának ismeretlen tanulója vezetett szabadidős tevékenységéről. Műfajilag is izgalmas az Esterházy Miklós nádor asztalánál zajlott hitvita evangélikus szemszögű megörökítése (1626), és a szintén az 1620-as években Nagyfalvi Gergely által készített napló. Az 1640-es évek
protestáns gimnáziumaiban (például Rózsahegyen az evangélikusoknál) rendszeres hitvitázást is tanítottak. Az újabban előkerült kéziratok segítenek annak megértésében, miért juthattak el peregrináló protestáns diákjaink gyakran nagyon rövid idő alatt német egyetemeken téziseik megvédéséhez. A kőszegi jezsuiták História domusából az a folyamat rajzolódik ki, ahogy a jezsuiták egy protestáns kisvárost néhány évtized alatt teljesen a maguk képére alakítottak.
Abban a reményben bocsátom útjára írásaimat, hogy) azokkal ráirányítom olvasóim figyelmét a Bibliából és középkorból barokkon át máig érő, ma is élő irodalmi vonulatra, amely a magyar irodalmi hagyomány és irodalmi tudat szerves része. A kötet tanulmányainak forrásadatolásával azt szeretném szemléltetni, hogy irodalmi és művelődési múltunk teljes megismeréséhez a források eddigieknél szélesebb körére kell figyelnünk.
 

* * *

 
Szelestei N. László (*1947) 1965-ben érettségizett a győri Bencés Gimnáziumban, majd Eötvös-kollégistaként magyar-latin-levéltár-könyvtár szakos diplomát szerzett az ELTÉ-n. (Ifj.) Horváth János és Mezey László vezetésével középlatin tanulmányokat folytatott. 1973-1996 között a magyarországi egyházi könyvtárak referenseként dolgozott az Országos Széchényi Könyvtárban. Az általa szervezett Magyarországi egyházi könyvtárak kéziratkatalógusai című sorozatban 13 kötet jelent meg.
Tamai Andor és Borsa Gedeon tanácsára és példájára az irodalom- és művelődéstörténeti források széleskörű megismerését tűzte ki célul. 1986-ban védte meg kandidátusi disszertációját (Irodalom- és tudományszervezési törekvések a 18. századi Magyarországon, 1690-1790). Rendszeresen publikál 18. századi tudósokról (Perliczi János Dániel, Weszprémi István, Kollár Ádám Ferenc, Bél Mátyás), egyházi megújulási törekvésekről (pietizmus, reformkatolicizmus), könyv- és könyvtártörténetről.
1994-től tanít a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Magyar Irodalomtudományi Intézetében, 1997-2000 között intézetvezető volt. 1997-2001 között Széchenyi Professzori Ösztöndíjat, 2003-2005 között Széchenyi István Ösztöndíjat kapott, 2006 júliusától a PPKE BTK dékánja. Könyvtárosként ritka dokumentumokkal foglalkozott többet; amióta tanít, irodalmi- és művelődési folyamatok, az irodalomtörténeti kánonból kitagadott egyházirodalmi műfajok állnak érdeklődése középpontjában.
1992-ban jelent meg Bél Mátyás levelezése című kötete. 1996 óta irányítja a Magyarországi tudósok levelezése című sorozat munkáit. Az elmúlt évtizedben közzétett önálló forráskiadásai: Naplók és útleírások a 16-18. századból, 1998; Kalmár György, „a magyar nyelv szerelmese”, 2000; Magyar ferencesek prédikációs gyakorlata a 17. században, Csík- somlyói kéziratos prédikációk, 2003; Régi magyar prédikációk (16-18. század), egyetemi szöveggyűjtemény, 2005.
 

Megrendelések

 x 
A kosár üres

Kiemelt ajánlatunk

Kerepeszki Róbert:A „tépelődő gentleman” Darányi Kálmán (1886–1939)
Ha Darányi Kálmán miniszterelnökre terelődik a szó, a korszakot ismerő...
Tóbiás Áron: "...nőttön nő tiszta fénye"
Tóbiás Áron (1927) mindvégig az ötvenhatos forradalom tűzközelében vo...
Ivan R. Misner, Ph.D., Michelle R. Donovan, Avidor András: 29%, a megoldás
Egy sikeres vállalkozónak, egy cégnek van networking stratégiája. Egy si...
Dévényi Anna - Gőzsy Zoltán (szerk.): Eszmetörténet
Az Árkádia Kiskönyvtár az online megjelenő Árkádia folyóirat kézbe v...
Ferling József: A nagy public relations receptkönyv
A 100 különböző projektet, esettanulmányt, megoldást bemutató könyv n...
Molnár-Kovács Zsófia: A tankönyvkutatások dualizmus kori forrásai
E könyv a történeti tankönyvkutatások lehetséges forrásait, kiemelten ...
Bűnbak minden időben
Bűnbakok a magyar és az egyetemes történelemben Szerkesztette: Gyarmati ...
A dualizmus kori Pécs történetéből. Városgazdálkodás - társasági élet - szegénypolitika
Az elmúlt években, évtizedekben a város történetének vonatkozásában ...
Hegyi Dolores: Hellénizmus Keleten
A hellénizmus konkrét hatását, megnyilvánulási formáit csak az utóbbi...

Keresés a könyvek között