Kutatási füzetek 12.

PDFNyomtatásÍmél
Ormos Mária, Akadémiánk rendes tagja, a II. (Filozófiai és Történettudományok) Osztály több éven át nagy elismeréssel övezett elnökasszonya. Igen, kénytelen vagyok az elnök szó­hoz az asszonyt is hozzátenni, mivel Ormos Máriát rendkívüli asszonynak tartom. Egész tudományos pályáján végigvonul, hogy asszony létére a tudós férfiakat megszégyenítő követke­zetességgel, metsző elmeéllel, invencióval, s a korszakát ku­tató férfi tudósokat rendszeresen túlszárnyaló merészséggel tevékenykedett.
Maradjunk talán az utoljára említett személyiségjegynél, a merészségnél. Egy másik tudományból, a kísérleti orvostu­dományból kitekintve is nyilvánvaló, hogy Ormos Mária, a szaktudós rendre a legnagyobb fákba vágta a fejszéjét. (Nem is beszélve több nemzedéket fölnevelő egyetemi oktatói tevé­kenységéről.) Hiszen van-e, vagy különösen a pályája kezde­tén volt-e merészebb feladat, mint a két világháború közti kor­szaknak (és persze a két világháborúnak) éppen a politikatör­ténetét, illetve eszmetörténetét vizsgálat tárgyává tenni? Ez a korszak, ez a kettős témakör (gondoljunk csak a fasizmusra és a kommunizmusra, Hitler vagy Sztálin őrült rémuralmára) máig a legélesebb viták kereszttűzében áll. Ormos Mária pedig egyik publikációjában sem habozott kiállni a maga kérlelhe­tetlen történészi álláspontja mellett.

Ár
3810 Ft
Gyártó: Egyéb
Leírás

Fischer Ferenc – Vitári Zsolt – Vonyó József (szerk.)
A Pécsi Tudományegyetem Interdiszciplináris Doktori Iskolájának kiadványsorozata
 
Ünnepi szám Ormos Mária 75. születésnapjára

 
ISSN 1416-098612
Kiadó:  Pécsi Tudományegyetem
Megjelenés:  2005
Nyelv:  magyar
Terjedelem:  484 oldal
Méret: 145x 205 mm
Kötésmód: keménytáblás, cérnafűzött


Vérbeli történészként éppúgy megajándékozott bennün­ket összefoglaló munkákkal (melyek azután több idegen nyel­ven is megjelentek), mint aprólékosan bizonyító, részletprob­lémákat megvilágító tanulmányokkal. És még valami, ami az agykutatás szemszögéből is rendkívülinek mondható: még a legutóbbi időkben sem látszik lankadni kutatószenvedélye, amely a történeti igazság szüntelen megközelítését szabja fel­adatául.
Kutatási Füzetek 12. - Ünnepi szám Ormos Mária 75. születésnapjára Ismét csak vérbeli történészként, még magának a törté­netírásnak a mibenlétével is foglalkozott egyik nemrég tartott, nagy sikerű előadásában, amelynek során azt a kérdést fejte­gette: mi lehet a történész feladata, ha egyszer cáfolhatatlan történelem nem létezik? Ugyanezt a kérdést bizony az orvoskutató is fölteheti magának, ha a történelem szót az ő saját tudományszakára cseréli. Csakhogy Kari Popper óta mindnyájan, társadalom- és természetkutatók egyformán tisztában vagyunk a tudományos haladás kulcsával, azzal, hogy minden új állításnak cáfolhatónak kell lennie ahhoz, hogy megvitatása után, ha minden jól megy, ez az állítás is a haladást, a több tudást szolgálhassa.
Ormos Máriát, a mi akkori nagy szerencsénkre, néhány éve már ünnepi tanulmánykötet köszöntötte. Ez az új tisztel­gés még nagyobbra vonja tisztelőinek, híveinek körét, amely­hez ezúttal újabb tanítványai is csatlakozhattak. Noha Debre­cenben is oktatott, 1982-től a pécsi Janus Pannonius Tudo­mányegyetemhez kötődik: az intézménynek 1984 és 1992 kö­zött rektora is volt. Az MTA-hoz azonban hasonlóan erős szá­lak fűzik, hiszen 1963-tól, vagyis - s ez csodálatra méltó - már 42 esztendő óta kutatója ennek az akadémiai intézménynek.
Az ő áldozatos, lankadatlan igazságkutatása nélkül vala­mennyien szegényebbek lennénk. De ne erre gondoljunk, ha­nem arra, hogy neki, csak neki köszönhetően gazdagabbak, sokkal gazdagabbak vagyunk!

Vizi E. Szilveszter

 

Tartalom

 

Vizi E. Szilveszter: Előszó 11
Lénárd László: Rektori köszöntő 13
Fischer Ferenc – Vitári Zsolt – Vonyó József: Ormos Mária, a tudós, az egyetem- és tudományszervező, az iskolateremtő köszöntése 15
Gratulációk 20
Áldozó István: Az Arado Repülőgépgyár és a Magyar Vagon- és Gépgyár javítási licencszerződése 33
Bátori Zsolt: A bolsevik társadalomfilozófia genezise 44
Dr. Bencsik Péter: Az útlevelek ellenőrzése az országhatáron, 1945–1989 59
Dr. Bertalan Péter: Az ifjú karizmatikusok 72
Bruhács Kinga: A holokauszt elfelejtett üldözöttjei a náci Németországban, 1933–1945 88
Dévényi Anna: A lelkek felett uralkodó diktatúra. Az új korszellem meghonosítására tett kísérlet Magyarországon 1932–1936 között 104
Dr. Egresi Katalin: Területi revízió vagy egységes Európa? A Magyarországi Szociáldemokrata Párt külpolitikai nézetei az 1920-as években 119
Gulyás László: A szudétanémet kérdés és lord Runciman prágai missziója 132
Dr. Hornyák Árpád: Bosznia és Hercegovina a szerb politikában, 1804–1878 152
Janek István: Diplomáciai csatározások a magyar–szlovák kapcsolatokban 1940–1941 között 165
Kalakán László: A vészkorszak a Budapesti Önkéntes Mentőegyesület iratanyaga tükrében 180
Dr. Kecskés Gusztáv: Franciaország Közép-Kelet-Európa politikája Giscard d’Estaing elnöksége idején, 1974–1981 194
Kolontári Attila: Magyarország és az 1935-ös csehszlovák–szovjet kölcsönös segítségnyújtási szerződés 210
Dr. Kovács Attila: Szlovén politikai programok 1848-tól a dualizmus létrejöttéig 227
Kovács Tamás: A politikai nyomozások szervezeti háttere a nyilas érában 239
Mészáros Zoltán: Tito magyarországi megítélésének változásai a könyvkiadás alapján 253
Müller Viktória: Betekintés az 1940–1944 közötti francia–magyar kapcsolatok történetébe 268
Nagy Mihály Zoltán: A román pártok magyarságpolitikája (1944. augusztus – 1945. március) 283
Dr. Pilkhoffer Mónika: Városrendezés Pécsett a dualizmus korában 297
Rab Virág: Az 1920-as brüsszeli nemzetközi pénzügyi konferencia előkészítése 314
Schmidt Andrea: Lengyelország „hatodik” Felosztása. Az új régiók kialakításának tapasztalatai az ezredfordulón 330
Stehler György: Karl Renner elképzelései a Habsburg monarchia nemzetiségi problémájának megoldásáról 348
Szabó Attila: Klebelsberg Kuno 1924. évi középiskolai reformja 359
Szentesi Renáta: A kelet-német értelmiség és a hatalom 1956-ban 373
Tengely Adrienn: Adalékok az 1918–1919-es polgári demokrácia vidéki történetéhez 388
Vitári Zsolt: Németország és Közép-Európa II. A térség problémáinak feltérképezése 398
Válogatott bibliográfia Ormos Mária írásaiból 420
„Magyarország a (nagy)hatalmak erőterében. Tanulmányok Ormos Mária 70. születésnapjára” című ünnepi kötet (Pécs 2000) címlapja, köszöntője, magyar és angol nyelvű tartalomjegyzéke  454

Megrendelések

 x 
A kosár üres

Kiemelt ajánlatunk

Hegyi Dolores: Hellénizmus Keleten
A hellénizmus konkrét hatását, megnyilvánulási formáit csak az utóbbi...
Dévényi Anna - Gőzsy Zoltán (szerk.): Eszmetörténet
Az Árkádia Kiskönyvtár az online megjelenő Árkádia folyóirat kézbe v...
Tóbiás Áron: "...nőttön nő tiszta fénye"
Tóbiás Áron (1927) mindvégig az ötvenhatos forradalom tűzközelében vo...
Bűnbak minden időben
Bűnbakok a magyar és az egyetemes történelemben Szerkesztette: Gyarmati ...
A dualizmus kori Pécs történetéből. Városgazdálkodás - társasági élet - szegénypolitika
Az elmúlt években, évtizedekben a város történetének vonatkozásában ...
Molnár-Kovács Zsófia: A tankönyvkutatások dualizmus kori forrásai
E könyv a történeti tankönyvkutatások lehetséges forrásait, kiemelten ...
Kerepeszki Róbert:A „tépelődő gentleman” Darányi Kálmán (1886–1939)
Ha Darányi Kálmán miniszterelnökre terelődik a szó, a korszakot ismerő...
Ferling József: A nagy public relations receptkönyv
A 100 különböző projektet, esettanulmányt, megoldást bemutató könyv n...
Ivan R. Misner, Ph.D., Michelle R. Donovan, Avidor András: 29%, a megoldás
Egy sikeres vállalkozónak, egy cégnek van networking stratégiája. Egy si...

Keresés a könyvek között