Romsics Gergely: Nép, nemzet, birodalom

PDFNyomtatásÍmél
Aligha adható valóban megalapozott válaszára a kérdésre, hogy a 20. század elején, 1914-ben vagy akár 1917-ben az Osztrák-Magyar Monarchiában és Európa más társadalmaiban ki és milyen mértékben látta előre a kontinens egyik legrégebbi és egyben legújabb államának felbomlását. Még ennél is nehezebb lenne megállapítani, hogy mennyiben tartalmaztak visszavetített, utólagos tudást azok az 1918 utáni vélemények, amelyek a széthullás régóta előrelátható volta mellett érveltek. A felbomlás recepciótörténetét kutató történész minden esetben elbeszéléssé szervezett beszámolókkal találkozik, legyenek ezek akár naplók, akár történeti áttekintések, személyes vallomások vagy szakmunkák.
Ugyanakkor – ha a pszichotörténeti valóság csak nehezen is közelíthető meg – lehetségesnek tűnik a recepciótörténet másfajta feldolgozása: feltehető a kérdés, hogy a felbomlásról szőtt történetek miképpen osztályozhatóak, hogyan határozhatóak meg az egyes típusok, és főleg: mi mondhatunk el létrejöttükről, mely társadalmi mechanizmusokat látjuk működni genezisük feltárása során. E kérdésekből kiindulva könyvünkben arra törekedtünk, hogy feltárjuk a történeti és politikai emlékezet egyes megkülönböztetett fejezeteit, felfedjük az emlékezet kánonjainak viszonyrendszerét, valamint az elbeszéléshalmazok társadalmi működésének dinamikáját, rávilágítva a felbomlástörténetek tágabb szociokulturális kontextusára és politikai dimenzióira.

Ár
3200 Ft
Leírás

A Habsburg Birodalom emlékezete a német, osztrák és magyar történetpolitikai gondolkodásban, 1918-1941
 
ISBN 9789632870274
Kiadó: Új Mandátum Könyvkiadó
Megjelenés: 2010
Nyelv: magyar
Terjedelem: 465 oldal
Kötés: kartonált, ragaszókötött
Méret: 160x235 mm
 


Tartalom

 

 

Köszönetnyilvánítás 11
   
I. Bevezetés 13
I.1. Az Osztrák-Magyar-Monarchia felbomlása és a két világháború  
közütti korszak közép-európai dilemmái 13
1.2. A történettudományi és politikai filozófiai kontextus 15
1.3. A források és az elemzés módszere 19
   
II. A németországi Ausztria-kép és a Habsburg-múlt értelmezései 29
II.1. A konzervatív forradalom és a völkisch gondolat hatása a német politikai  
és történeti gondolkodásra 29
[Historizmus és völkisch gondolat] 29
[A későhistorizmus történetszemlélete] 33
[A völkisch mozgalom és a konzervatív forradalom történelemfelfogása] 38
[A nép „segédfogalmai": tér, bifoliatpm, kolonizáció. Mitteleuropa] 47
II.2 Ausztria és az ausztriaiság fogalma a birodalmi német gondolkodásban és múltértelmezésekben 59
[A völkisch gondolat alternatív Ausztria-képének kialakulása] 59
[Törzs, Grenzland, Grenzkampf:: Az ausztriaiság völkisch diskurzusának vezérfonala] 64
[A völkisch Ausztria-kép jellegzetes toposzai] 69
11.3. A historizmus állameenírikii.s szemléimének Habsburg-képe 81
[A kisnémet teológia és a német történelem dualisztiktus értelmezése] 81
[A Habsburgok és a német egység] 84
[A felbomló birodalom és a nagynémet jövő] 89
II.4 Az osztrák múlt völkisch olvasata: a Habsburgok árulása 93
[A Habsburg történelem hőskorszaka és a későbbi korok baljós árnya:  
a völkisch mesternarratíva kiindulópontjai] 93
[A kora 19. század: népi ébredés és a Habsburgok árulásának kora] 100
[A forradalmuk kora és a Habsburgok második árulása] 105
[A német egység kora: Ausztria agóniája] 109
[A szükségszerű bukás története és a Habsburgok utolsó árulása] 115
[A völkisch Habsburg-kép belnérnet funkciói és jelentősége  
az osztrák és magyar gondolkodás szempontjából] 122
   
III. A Habsburgok emlékezete Ausztriában 141
III.1. Az osztrák identitás és múlt dilemmái a politikai erőtérben 141
[Az állam, amelyet senki sem akart: iémet-Ausztria és az identitás kérdése 1918 után] 141
[Identitáspolitikák az osztrák jobboldalon] 145
[A völkisch gondolat recepciója Ausztriában] 150
[A konzervatív reakció: identitáspolitikai mozgósítás a hivatásrendi államban] 152
III.2. A nagynémet diskurzus és a völkisch gondolat Ausztriában 157
[A nagynémet diskurzus hordozórétege: a „honoráciorok"] 157
[Népiség- és Habsburg-toposzok az ausztriai nagynémet nyelvjátékban] 160
III.4. Utak a nemzetiszocializmushoz: a Habsburg-kép változásai három paradigmatikus életműben 172
[Életművek kettős kötésben: Srbik, Bibl, Brehm] 172
[Heinrich von Srbik és a birodalmi utópia felfedezése Metternich alakjában] 174
[A völkisch gondolat megjelenése Srbik életművében: A német egységtől a késői publicisztikáig] 178
[A nagynémet liberalizmus örökségének historiográfiája: Viktor Bibl] 183
[Bruno Brehm és a völkisch nyelvjáték radikalizálódása] 190
III.5. Az Anschluss előtt és után: a nemzetiszocialista propaganda-irodalom Habsburg-képe 194
[A nemzetiszocializmus identitásprojektuma: egy hely osztrákoknak a (német) nap alatt] 194
[A nemzetiszocialista propaganda mesternarratívájának másik iránya:  
a Habsburg-állam elégtelensége és Károly „árulása" mint szimbólum] 200
[A náci edőharcos-mítosz osztrák változata: Georg von Schönerer mint identitásmodell] 204
III.6. Osztrákságtudat és legitimista idenlitáspolitika a húszas években 211
[A húszas évek periférikus legitimizmusa és az osztrák identitás] 211
(A Habsburgok a szerepe az önálló osztrák történelemben] 216
III.7. Kultusz és politika útkeresései a húszas és harmincas években 224
[Az osztrák legitimizmus utópikus formája : a KVP a húszas években] 224
[A legitimizmus mint államfenntartó ideológia:a Reichsbund pozíciója és szerepe a húszas évek végétől] 228
III. 8. A Habsburgok emlékezete a hivatásrendi államban 235
[Az identitáspolitikai mozgósítás kísérlete a harmincas évek Ausztriájában] 235
[A Habsburgok újrafelfedezése: történetpolitikai hangsúlyok a harmincas években 242
[Középiskola és történetpolilika] 248
[Ideológia és utópia az Anschluss árnyékában] 255
   
IV. A Habsburgok és Ausztria a magyar múltelbeszélésekben 279
IV.l. A tradicionális történelemszemlélet továbbélése a két világháború között 279
[A kuruc-labanc ellentét új megközelítésben] 279
[A világháborús vereség és a forradalmak hatása a magyar történeti gondolkodásra 281
[A függetlenségi és az aulikus szemlétet közeledése a régimódi történetírásban] 284
[Párhuzamos olvasatok a Habsburg-magyar kapcsolatokról] 293
IV.2. A völkisch történelemszemlélet hazai gyökerei 297
[Ideológiatörténeti előzmények] 297
[Politikai halások: a nemzetiségi harcok történeti recepciója Trianon után] 300
[Milotay István és a szélsőjobboldal "nyitottsága" a német transzfer iránt] 302
IV.3. A német völkisch hatás jelentkezése a harmincas években 305
[A népiségtudomány paradigmaként történő azonosítása a magyar történetpolitikai gondolkodásban] 305
[Mátyusz Elemér és a magyar népiségtörténet Habsburg-értelmezése] 311
[A német tértudomány hatása: Baráth Tibor] 319
IV.4. A népi írók völkisch csoportjának történetszemlélete 324
[A népi írók mozgalma és a völkisch gondolat] 324
[A Habsburgok helye a népi írók történelemszemléletében] 326
IV.5. Szabó Dezső magyar „történétlírája" 330
[Szabó Dezső történelemfelfogása] 330
[A magyar történelem vezérfogalmai: élősködés és idegen hatás] 335
[1867 mint stratégiai metafora Szabó Dezső szövegeiben] 341
IV.6. Németh László: A megbomlott kelet-európai együttélés mítosza és a Habsburgok 348
[Németh László nép- és kultúrfelfogása] 348
[A kelet-európai közös múlt utópiája] 350
[A Habsburg-hatás tragikus nagyelbeszélése Németh László műveiben] 353
[A Habsburg-uralom legfontosabb társadalmi hatása és következménye:a kontraszelekció és a kiegyezés hibája] 358
[Németh László Szekfű-olvasata és a poszt-Habsburg fogalma] 362
IV.7. A birodalmi és emancipatorikus népiségtörténeti szemlélet átmeneti formái 368
[Bajcsy-Zsilinszky Endre szintézise népi emancipáció és népi imperializmus között] 368
[A Habsburgok a nyilas mozgalom szociálforradalmár diskurzusában: Málnási Ödön] 371
[Népiségtörténet kirekesztés nélkül: Szabó István] 375
IV.8. Szekfű Gyula magyar történeti szintézise és a Magyar Szemle reakciója a völkisch ideológia jelentkezésére 378
[Szekfű Gyula életművének historiográfiai helye] 378
[A Magyar történet]

Megrendelések

 x 
A kosár üres

Kiemelt ajánlatunk

Molnár-Kovács Zsófia: A tankönyvkutatások dualizmus kori forrásai
E könyv a történeti tankönyvkutatások lehetséges forrásait, kiemelten ...
Hegyi Dolores: Hellénizmus Keleten
A hellénizmus konkrét hatását, megnyilvánulási formáit csak az utóbbi...
Dévényi Anna - Gőzsy Zoltán (szerk.): Eszmetörténet
Az Árkádia Kiskönyvtár az online megjelenő Árkádia folyóirat kézbe v...
Ivan R. Misner, Ph.D., Michelle R. Donovan, Avidor András: 29%, a megoldás
Egy sikeres vállalkozónak, egy cégnek van networking stratégiája. Egy si...
Bűnbak minden időben
Bűnbakok a magyar és az egyetemes történelemben Szerkesztette: Gyarmati ...
Tóbiás Áron: "...nőttön nő tiszta fénye"
Tóbiás Áron (1927) mindvégig az ötvenhatos forradalom tűzközelében vo...
Kerepeszki Róbert:A „tépelődő gentleman” Darányi Kálmán (1886–1939)
Ha Darányi Kálmán miniszterelnökre terelődik a szó, a korszakot ismerő...
A dualizmus kori Pécs történetéből. Városgazdálkodás - társasági élet - szegénypolitika
Az elmúlt években, évtizedekben a város történetének vonatkozásában ...
Ferling József: A nagy public relations receptkönyv
A 100 különböző projektet, esettanulmányt, megoldást bemutató könyv n...

Keresés a könyvek között