Nótári Tamás: A salzburgi historiográfia kezdetei

PDFNyomtatásÍmél
A késő ókorban keletkezett művek közül utolsóként Eugippius 511. ben megírtVita Sancti Severinijc említi Salzburg városát, azonban az ezt követő több mint két évszázadon át nem keletkezett - illetve nem maradt fenn - olyan írott forrás, amely adalékot szolgáltathatna e tele­pülés története és az ottani keresztény közösség sorsának alakulását illetően. Kötetünk aLibellus Virgilii, az Aethicus Ister nevével fémjel­zettCosmographia, aGesta Sancti Hrodberti confessoris, aLiber confraternitatum, aNotitia Arnonis, aBreves Notitiae, az ún.Carmina Salisburgenia és aConversio Bagoariorum et Carantanorum, vagyis VIII. és IX. század hét, illetve hat - mivel hagyományozódását tekint­ve aLibellus Virgilii aBreves Notitiae részeként maradt fenn - legfon­tosabb salzburgi forrása köré csoportosul, a felsorolt művek kronoló­giáját követve.
„Alle mittelalterliche Forschung ist Philologie" - írja Hermann Heimpel Heinz Quirin kézikönyvéhez fűzött előszavában, s ezen alap­elvet, valamint a forrástisztelet kritériumát igyekeztünk munkánk so­rán mindvégig szem előtt tartani. A monográfia további filológiai as­pektusaként emelhető ki, hogy a kiindulópontként megjelölt források mindegyikénél (valamint a Virgil püspök szerzősége kapcsán bővebben tárgyalt aethicus isteriCosmographianál) megkíséreltük an­nak szerkezetét, nyelvi és stiláris sajátosságait, a bennük található re­miniszcenciákat feltárni. A filológiai megközelítés mellett azonban a köz-, egyház-, művelődés- és jogtörténeti szempontok is nagy súllyal estek latba, hiszen maguk a salzburgi történeti források sem lettek vol­na interpretálhatók a politikai folyamatok behatóbb elemzése, az ezek kapcsán felmerülő kérdések lehetőség szerinti megválaszolása és az ezen válaszokból az elemzett textusokra vonatkozó következmények levonása nélkül.
Nótári Tamás: A salzburgi historiográfia kezdetei

Ár
3800 Ft
Leírás

Szegedi Középkortörténeti Könyvtár 23.

ISBN 9789634828112
Kiadó: Szegedi Középkorász Műhely
Megjelenés: 2007
Nyelv: magyar
Terjedelem: 344 oldal
Méret: 140x200 mm
Kötésmód: kartonált, ragasztókötött


Bizonyos alfejezetek kérdésfelvetéseinél kitekintést kellett tennünk azon szak-, illetve - vizsgálódásunk szempontjából - segédtudomá­nyok eredményeire, amelyeknek forrásanyagát és szakirodalmát meg sem kísérelhettük volna alaposabban feldolgozni; így például a salz­burgi sókitermelés a régészet, a bulgáriai misszió és Metód működése a szlavisztika, a VIII. századi társadalomkép pedig a germanisztika ku­tatási eredményeit hívhatta segítségül. Ezen kitérőket a teljesség igé­nye nélkül tettük, általában elfogadva és munkánkba beépítve az adott szaktudomány vonatkozó kérdésre adott, a communis opinio doctorum által jóváhagyott választ.
Munkánk tárgyát illetően joggal merülhet fel azon kérdés is, hogy vajon miért éppen a salzburgi forrásokat vettünk górcső alá. Egyrészt a salzburgi historiográfia -se fogalmat itt kiterjesztően értelmezvén ide soroljuk a történeti forrásértékkel bíró és önmagukban is történeti tényanyagot elbeszélő hagiográfiát, a birtokjegyzékeket éscarmeneket -kiemelkedően gazdag a korabeli bajorországi forrásanyaghoz képest, hiszen keletkeztek ugyan hagiografikus művek, birtokjegyzékek és le­velek Freisingban, Regensburgban és Passauban is, ám egyedül Salz­burg büszkélkedhet aConversio Bagoariorum et Carantanommma, e sajátos, Salzburgra oly jellemzőgenus mixtummal. Másrészt az Agilol- fing-dinasztia utolsó hercege, III. Tasziló Nagy Károly általi trónfosz­tása és az önálló Bajor Hercegség felszámolása után Regensburg meg­szűnt hercegi székhely lenni, s a 798-ban érsekséggé emelkedett Salz­burgi Püspökség a VIII. század végére vitathatatlan primátusra tett szert a többi bajor egyházi központ felett, vagyis immáron de iure is Bajorország hatalmi centrumává lett - e források kiemelt elemzését te­hát már keletkezési helyük történeti-politikai fontossága is indokolja. Harmadrészt pedig a IX. század végi salzburgi források egyedülálló jelentőségű információkkal gazdagítanak bennünket a Kárpát-meden­ce - az avarok - történetét illetően. „A salzburgi historiográfia kezdetei" cím talán némi magyarázat­ra szorul. A vizsgálat tárgyául szolgáló források legtöbbje nem elsőd­legesen historiografikus céllal íródott: birtokviták jegyzőkönyvszerű lejegyzése, paródiába hajló, álnéven írott kozmográfia, legenda, a ke­reszténységet imaközösségben összefoglaló névjegyzék, birtok- és mlománykatalógus, sírfeliratnak, kísérőlevélnek, talán stílusgyakorlat- nak szánt vers, az egyházmegye (vélt vagy valós) joghatóságát megvé­dő per vádirata vagy legitimációs anyaga. Mindegyikben jelen van a lnsioriografikus elem, ám céljuk sokszor az elmúltak rögzítése mellett (vagy inkább által) gyakorlati, legitimációs, pragmatikus: a szerény locusból Bajorország szellemi, világi és egyházi középpontjává lett Salzburg helyének, szerepének, jelentőségének meghatározása, rögzí­tése a számunkra történelemmé szelídült politika árjában.
Az e munkában elemzett források egy részét tavaly „Források Salzburg kora középkori történetéből" című kötetünkben már közread­tuk, a további források (így például az ún.Carmina Salisburgensia és aLex Baiuvariorum) publikálása a küszöbön áll. E monográfia néhány része jelentős átfedést mutat a forráskötet fordításaihoz fűzött bevezető tanulmánnyal, ám számos ponton szükségesnek éreztük finomítani, és részletesebben kifejteni, valamint az újabb szakirodalom feldolgozásá­val árnyalni az ott leírtakat, így tehát monográfiánk vonatkozó fejeze­tei nem a korábban napvilágot látott tanulmányok mechanikus megis­métlései. A könyvet az idézett és említett források felhasznált szöveg­kiadásainak, a szakirodalmi rövidítéseknek és a rövidítve idézett szak­irodalom bibliográfiai adatainak jegyzéke zárja.
Az e monográfia alapját képező munka 2006 júniusában a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán, annak Medievisztikai Doktori Alprogramjának keretében került PhD-disszertációként megvé­désre. Ehelyütt szeretnék köszönetet mondani mindazon támogatásért, ösztönzésért és segítségért, amelyet e munka elkészítéséhez kaptam. Há­la illeti mesteremet, a néhai Szádeczky-Kardoss Samu professzort, aki megrendült egészségi állapota ellenére utolsó szakdolgozójául és tanítványául fogadott, s szakdolgozatként aConversio Bagoariorum et Carantanorum magyarázatokkal és rövid bevezetéssel ellátott fordí­tását bízta rám, majd utóbb egészen 2004 októberében bekövetkezett haláláig számos, hosszabb-rövidebb beszélgetés során biztatott, és se­gített a salzburgi források feldolgozására. Köszönet illeti tanáromat, a néhai Kristó Gyula akadémikus professzort, hiszen az általa vezetett medievisztikai PhD-képzés hallgatójaként többször fordulhattam hoz­zá a kutatási munkálatok során felmerülő módszertani és tartalmi kérdésekkel. Hálával tartozom dolgozatom opponenseinek. Kulcsár Péter és H. Tóth Imre professzoroknak, akiknek észrevételeit számos ponton beépítettem jelen monográfiába. Köszönet illeti végül Makk Ferenc professzort, aki mind a PhD-képzés ideje alatt, mind azt követően, Kristó Gyula és Szádeczky-Kardoss Samu professzorok halála után e monográfia befejezésében és végső formába öntésében számos ponton tanáccsal és ösztönzéssel volt segítségemre, s azt mint sorozatszer­kesztő a Szegedi Középkortörténeti Könyvtár kötetei közé felvette.

Budapest, 2006. október 24.

Tartalom
 

ELŐSZÓ 5
BEVEZETÉS 9
   
I. VIRGIL KORA 15
   
I. 1. A történeti háttér  15
I. 1. 1. Bajor bel- és külpolitika a VIII. század első felében 15
1.1.2. A bajor egyházszervezet kialakulása 21
1.1.3. Virgil a salzburgi egyházmegye élén - a püspökké szentelés ideje 25
I. 2. A Libellus Virgilii  32
I. 3. Virgil mint Aethicus Ister? 42
1.3.1. Bonifác és Virgil konfliktusa 42
1.3.2. Virgil és az aethicusi isteri Cosmographia 43
I. 4. A Gesta Sancti Hrodberti confessoris 60
I. 4. 1. Mikor érkezett Rupert Salzburgba? 60
I. 4. 2. Miért távozott Rupert Wormsból? 65
I. 4. 3. Rupert halálának ideje 72
I. 4. 4. Rupert halálának helye 73
I. 5. A Liber Confraternitatum 76
   
II. ARN KORA 87
II. 1. A történeti háttér 87
II. 1. 1. Tasziló trónfosztása és az önálló Bajor Hercegség felszámolása 87
II. 1.2. Az érsekség megalapítása és Arn politikai szerepváltása 119
II. 2. A Notitia Arnonis  132
II. 3. A Breves Notitiae 136
II. 3.1. A datálás problematikája 136
II. 3.2. A Breves Notitiae és a Notitia Arnonis viszonya 141
II. 4. Filológiai és jogtörténeti adalékok a birtokjegyzékekhez 146
II. 4. 1. Confirmatio per cartam - confirmatio per testes 146
II. 4. 2. A notitia és a carta 149
II. 4. 3. A salzburgi birtokjegyzékek nyelvhasználatának főbb jellemzői 155
II .4.4. Filológiai adalékok néhány nyelvi sajátossához 162
II. 5. Társadalomszerkezet a notitiák és a Lex Baiuvariorum tükrében  180
II. 5.1. Libertás és servitus 180
II.  5. 2. A bajor nemesség kialakulása 187
   
III. LIUPRAM ÉS ADALWIN KORA 201
III. 1. A történeti háttér 201
III. 1.1. Az Avar Kaganátus felszámolása 201
III. 1.2. A misszió koreográfiája - a bolgár példa 206
III. 2. A Carmina Salisburgensia 225
III. 2.1. A salzburgi költészet mint történeti forrás 225
III. 2. 2. A carmenek szerzői, műfajuk és tematikájuk  229
III. 3. A Conversio Bagoariorum et Carantanorum 236
III. 1.1. Datálás, szerzőség és tendencia 236
III. 3. 2. A karantán misszió a Conversio tükrében  239
III. 3. 3. Ingó „herceg" története és az elbeszélés utóélete 242
III. 3.4. Az avar misszió a Conversio tükrében ..._ 254
III. 3. 5. Metód és a Salzburgi Érsekség konfliktusa a Conversio tükrében 262
   
ÖSSZEGZÉS 279
RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 289
I.  Szakirodalmi rövidítések 289
II.  Idézett források 293
III.  A rövidítve idézett szakirodalmi hivatkozások feloldása 301
DIE ANFÁNGE DER SALZBURGER HISTORIOGRAPHIE 33

Megrendelések

 x 
A kosár üres

Kiemelt ajánlatunk

A dualizmus kori Pécs történetéből. Városgazdálkodás - társasági élet - szegénypolitika
Az elmúlt években, évtizedekben a város történetének vonatkozásában ...
Dévényi Anna - Gőzsy Zoltán (szerk.): Eszmetörténet
Az Árkádia Kiskönyvtár az online megjelenő Árkádia folyóirat kézbe v...
Bűnbak minden időben
Bűnbakok a magyar és az egyetemes történelemben Szerkesztette: Gyarmati ...
Kerepeszki Róbert:A „tépelődő gentleman” Darányi Kálmán (1886–1939)
Ha Darányi Kálmán miniszterelnökre terelődik a szó, a korszakot ismerő...
Ivan R. Misner, Ph.D., Michelle R. Donovan, Avidor András: 29%, a megoldás
Egy sikeres vállalkozónak, egy cégnek van networking stratégiája. Egy si...
Molnár-Kovács Zsófia: A tankönyvkutatások dualizmus kori forrásai
E könyv a történeti tankönyvkutatások lehetséges forrásait, kiemelten ...
Ferling József: A nagy public relations receptkönyv
A 100 különböző projektet, esettanulmányt, megoldást bemutató könyv n...
Hegyi Dolores: Hellénizmus Keleten
A hellénizmus konkrét hatását, megnyilvánulási formáit csak az utóbbi...
Tóbiás Áron: "...nőttön nő tiszta fénye"
Tóbiás Áron (1927) mindvégig az ötvenhatos forradalom tűzközelében vo...

Keresés a könyvek között